eesti

metsakasvukohatüübid

Vaata skeemi

EESMÄRK/PROJEKTIST

Kasvukohatüüp on oluline puistu karakteristik, sest tüübi nimetus ütleb metsa hästi tundvale inimesele väga palju. Vastava tüübi nimetusse on abstraktselt kodeeritud seal esinevad mullaliigid, puistu niiskusrežiim, puistu võimalikud boniteedid, saadava puidu väärtus ja kvaliteet, sobivus teatud puuliikidele ja ohud nende kasvatamisel, metsatööde tegemise tingimused, rekreatsioonivõimalused, võimalikud marja- ja seenemaad jm. Seda muidugi mõningase varieeruvusega ja loomuliku sõltuvusega puistute vanusest ja tihedusest. Seetõttu ongi väga oluline puistute takseerkirjeldusse adekvaatse kasvukohatüübi andmine (määramine). Tüübi määramisel on oluline arvesse võtta kõiki vajalikke aspekte (eraldise reljeef, muld, niiskus, puistu koosseis ja boniteet ning alustaimestikurinded ja -liigid). Teiselt poolt on õppijatele ja vähekogenutele vajalik tõetruu kirjelduspildi loomine vastavast kasvukohatüübist, et hiljem ka neile kasvukohatüübi nimetus automaatselt assotsieeruks vastava metsasituatsiooniga. Siit edasi tuleb arusaamine vastava tüübi metsade muutumistest (nii tüpogeneetilisest, botaanilisest, metsauuenduslikest kui häiringulistest jt aspektidest). Ütled „I boniteet“, saad teada osa tõest, ütled „jänesekapsa tüüp“, saad peaaegu kogu tõe. Kogu esitatud metsatüpoloogilisest arutelust saab järeldada, et ainult boniteediklassid, ega ka ainult kasvukohatüübid ei iseloomusta konkreetseid metsaosi ideaalselt. Oluline on antava kasvukohatüübi nimetuse testimine mitmekordselt: läbi mulla, läbi alus-taimestikurinnete ja -liikide ning läbi puistu boniteedi ja koosseisu. Metsatüpoloogia juures peab jälgima looduse mängu, nagu üks vana metsamees on öelnud, siis peale 20. aastat metsas käimist hakkas ka temale metsatüpoloogia külge. Kasvukohatüüpide rakenduse autorid on Eino Laas ja Hardo Becker ning projekt põhineb E. Lõhmuse Eesti metsakasvukohatüüpide ordinatsiooni süsteemil. Projekti „Metsatüpoloogilise digitaalse õppematerjali koostamine ja metsakasvukohatüüpide käsiraamatu kaasajastamine“ läbiviimist toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus.

KONTAKT

Metsakasvatuse ja metsaökoloogia õppetool, Metsandus- ja maaehitusinstituut, Eesti Maaülikool, F. R. Kreutzwaldi 5, 51006 Tartu